Voorwaarden voor deelname cursussen

 • Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald.
 • De honden hebben een gewone halsband of een niet corrigerend tuig om met daaraan een lijn van ongeveer 1.20m. Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.

Geldigheid leskaart

 • U koopt een leskaart van 10 lessen die 12 weken geldig is. Uitzondering: loopsheid teef, vakanties, feestdagen en bij ziekte en afwezigheid trainer. In deze situaties wordt de geldigheid van de kaart aangepast.
 • Afmelden bij absentie is 24 uur van tevoren noodzakelijk, hierna vervalt het recht op inhalen. In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen zullen wij in overleg met u tot een oplossing proberen te komen.
 • Op tijd afgemelde lessen kunt u inhalen binnen de termijn van 12 weken. Heeft u meerdere lessen gemist tijdens de 12 weken en kunt u deze niet meer inhalen, dan komen de resterende lessen te vervallen.
 • Heeft u een les over van uw serie dan wordt deze verrekend met de nieuwe cursus, gaat u niet door dan komt deze les te vervallen.

Betaling en annulering

 • Het cursusgeld dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL20INGB0005190227 t.n.v. Hondenclub Koudum te Koudum of contant te worden voldaan bij de eerste les.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld naar rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten €15
 • Annulering door de cursist kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus, waarbij reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd onder aftrek van €15 administratiekosten.
 • Indien binnen de gestelde termijn van 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd kunnen betaalde cursusgelden niet worden gerestitueerd.

Voor, tijdens en na de les

 • Tijdens de lessen mag niet worden gerookt.
 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan het trainingsveld. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.
 • U dient de auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken.
 • U dient er voor te zorgen dat u geen overlast in de buurt veroorzaakt.
 • De hond is van te voren goed uitgelaten.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffelen/spelen.
 • Bij warm of erg slecht weer gaan de lessen gewoon door behalve wanneer de instructeur dit onverantwoord vindt of de trainingshal het niet toelaat. Er zal dan een bericht op onze facebook pagina komen, wij zullen iedereen appen of mailen maar net hoe u zich aangemeld heeft op het inschrijfformulier
 • Deponeert uw hond zijn behoefte op het veld, dan dient de eigenaar dit op te ruimen.
 • Loopse honden kunnen drie weken niet deelnemen aan de lessen, deze lessen kunnen dan ingehaald worden.
 • Agressieve honden worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden zal een passende oplossing worden gevonden.
 • Hondenclub het Warme Hart heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen.
 • Hondenclub het Warme Hart kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen.
 • Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden die te gebruiken zijn voor promotionele doeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit te noteren op het inschrijfformulier.

Menu